close
linia programowa_2

Odejście od linii programowej redakcji stanowi naruszenie obowiązku dziennikarskiego, za które można być zwolnionym z pracy

Po co ta linia programowa?

Linia programowa, to pewne cele i założenia ideowe, którymi kieruje się redakcja. Ma ona zapewnić jednolitość i pewność odbiorców co do przekazu.

Gdzie znajdziesz wytyczne programowe?

Prawo prasowe wskazuje, że linia programowa powinna być określona w regulaminie lub statucie redakcji. Nie ma natomiast żadnych przeciwskazań aby inny obowiązujący akt np.: kodeks etykizasady postępowania określały reguły, do których dziennikarz współpracujący z redakcją będzie musiał się dostosować.

Dziennikarz musi mieć realną możliwość zapoznania się z tymi dokumentami. Zakurzony zbiór „złotych myśli”, które naczelny trzyma u siebie w biurku od nastu lat i nie udostępnia innym, uniemożliwia zapoznanie się z linią programową redakcji, w związku z czym nie można komuś zarzucić, że pewnych wytycznych nie przestrzegał.

Ustne ustalenie linii programowej nie rodzi po stronie dziennikarza obowiązku jej przestrzegania, a odstąpienie od tak przedstawionych wskazań nie będzie pociągało za sobą negatywnych konsekwencji przewidzianych przez prawo prasowe.

Dziennikarz z umową o pracę

Literalnie, obowiązek realizacji linii programowej dotyczy tych dziennikarzy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę.

Dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji.

Trzeba na ten zapis spojrzeć raczej jako na relikt minionych lat i odnieść obowiązek realizowania linii programowej do wszystkich dziennikarzy działających na rzecz redakcji lub z nią współpracujących.

Odejście od linii programowej

W przypadku gdy dziennikarz odstępuje od linii programowej i podejmuje działania naruszające zasady określone w dokumentach redakcji (regulaminach, statutach, innych aktach) naraża się na konsekwencje, które są odmienne dla dziennikarzy pozostających w stosunku pracy i dla tych, którzy nie są pracownikami.

Odejście od linii programowej zatrudnionego dziennikarza stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może stać się przyczyną rozwiązania stosunku pracy.

Natomiast osoba, która współpracuje z redakcją np. na podstawie umowy cywilnoprawnej nie będzie zagrożona sankcją rozwiązania umowy o pracę, ponieważ taka nie istnieje. Nie wyklucza to oczywiście możliwości rozstania się z dziennikarzem np. poprzez niezawieranie kolejnej umowy o dzieło czy wypowiedzenie umowy zlecenia.

Wydrukuj
Tags : linia programowaumowa o pracę

1 Comment

Dodaj komentarz