close
odmowa_sprostowania

Nie każdy wniosek o opublikowanie sprostowania będzie uwzględniony przez redaktora naczelnego. Osoba, która jest niezadowolona z takiego przebiegu sprawy będzie mogła wystąpić ze swoim żądaniem do sądu.

Mały przegląd postów na tweeterze i pomysł na nowy wpis nasunął się sam 🙂

 

Całkiem niedawno pisałem o spoczywającym na redaktorze naczelnym obowiązku publikacji sprostowania. Dzisiaj pójdę o krok dalej, a może nawet dwa. Wpis dotyczy bowiem sytuacji, gdy redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania, a następnie osoba niezadowolona z takiej decyzji, złożyła pozew do sądu.

Żądanie sprostowania

W sytuacji gdy opublikowano materiał prasowy, który zawiera informacje nieprawdziwe albo nieścisłe, osobie której materiał dotyczy będzie przysługiwało prawo żądania sprostowania takich informacji.

Uwzględnienie żądania osoby zainteresowanej będzie uzależnione od spełnienia szeregu warunków formalnych, o których dowiesz się z TEGO WPISU.

Odmowa sprostowania

Bezpłatne opublikowanie sprostowania to obowiązek, który spoczywa na redaktorze naczelnym.

Nie zawsze jednak żądanie osoby zainteresowanej będzie spełnione. Generalnie możemy wyróżnić trzy sytuacje, kiedy wniosek o sprostowanie nie zostanie uwzględniony:

  1. gdy na redaktorze naczelnym będzie spoczywał obowiązek odmowy publikacji – głównie w przypadkach gdy niespełnione zostały warunki formalne sprostowania;
  2. gdy redaktor naczelny będzie miał możliwość odmowy publikacji – przede wszystkim ze względu na treść sprostowania;
  3. gdy redaktor naczelny nie będzie chciał tego uczynić, tak, po prostu.

W razie odmowy zamieszczenia sprostowania redaktor naczelny będzie miał obowiązek pisemnie poinformować wnioskodawcę o odmowie, a także jej przyczynach.

Jeżeli wskazania redaktora naczelnego zostaną uwzględnione, poprawione sprostowanie należy opublikować.

Powództwo o opublikowanie sprostowania

Pomimo dosyć jasno określonego obowiązku prostowania informacji nieprawdziwych lub nieścisłych, które ukazały się w materiale prasowym nierzadko zdarza się, że osoba zainteresowana sprostowaniem wystąpi na drogę sądową.

Przyczyny takiej decyzji bywają rozmaite, a wśród najczęściej występujących można wskazać następujące sytuacje:

  1. żądanie osoby zainteresowanej pozostawia się bez żadnej odpowiedzi;
  2. nie uwzględnia się naniesionych przez osobę zainteresowaną zmian po podaniu przez redaktora naczelnego przyczyn odmowy publikacji sprostowania;
  3. sprostowanie nie ukazuje się w przewidzianym przez prawo prasowe terminie;
  4. naruszono zasady dotyczące treści sprostowania (np. zmiana czcionki, brak tytułu „sprostowanie”).

Dobrze sformułowane powództwo rozpocznie proces, w którym sąd rozstrzygnie o obowiązku publikacji sprostowania.

Istotne jest, że sąd nie dokonuje oceny prawdziwości faktów przedstawionych w materiale prasowym, bada się natomiast: czy osoba zainteresowana sprostowaniem zachowała wymogi formalne, a także czy wniosła powództwo w terminie.

Termin na wniesienie pozwu o opublikowanie sprostowania jest ograniczony i wynosi rok od publikacji materiału prasowego.

Wydrukuj
Tags : pozewredaktor naczelnysprostowanie