close
odmowa sprostowania

Sprostowanie daje możliwość ustosunkowania się do materiału prasowego osobie, która nie zgadza się z jego treścią. Po spełnieniu wymagań przewidzianych przez prawo, naczelny powinien co do zasady opublikować sprostowanie. Są natomiast przypadki, kiedy żądanie publikacji sprostowania nie zostanie uwzględnione

Wstępniak

Wystąpienie jednej z okoliczności, uzasadniających odmowę publikacji sprostowania wcale nie musi oznaczać, że żądanie zainteresowanego sprostowaniem nie zostanie spełnione. Gdyby bowiem naczelny chciał umieszczać w prasie wszystkie sprostowania jakie tylko trafiają do redakcji to mógłby to uczynić. Pewnie poskutkowałoby to rozstaniem z redakcją, ale na gruncie ustawy prawa prasowego nie poniósłby odpowiedzialności.

W praktyce problem jest zgoła odmienny. Redakcje zwykle nie są zainteresowane publikacją sprostowania, która jest swoistym przyznaniem się do błędu.

W prawie prasowym znajdziemy dwie grupy przyczyn odmowy publikacji sprostowaniaobligatoryjną i fakultatywną.

Zdarza się również, że pomimo braku podstaw do odmowy publikacji sprostowania i tak nie ukazuje się ono w prasie. Takie działanie nie jest zgodne z prawem i może zakończyć się sprawą w sądzie cywilnym.

Obligatoryjna odmowa publikacji sprostowania

Sytuacje kiedy naczelny powinien odmówić publikacji sprostowania są następujące:

  1. sprostowanie jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów;
  2. nie spełniono wymogów dotyczących terminu doręczenia sprostowania, jego treści a także pozostałych warunków formalnych;
  3. umieszczenie w sprostowaniu treści karalnych (np. gróźb albo wyrażeń zniesławiających);
  4. gdy osoba występująca z żądaniem sprostowania, podważa fakty (jej dotyczące) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Fakultatywna odmowa publikacji sprostowania

Redaktor naczelny może odmówić publikacji sprostowania gdy:

  1. wiadomość, do której odnosi się żądanie osoby zainteresowanej zostało już uprzednio sprostowane;
  2. z żądaniem występuje osoba, której nie dotyczą fakty wskazane w prostowanym materiale;
  3. zawiera sformułowania uznawane za wulgarne lub obelżywe.

Obowiązki redaktora naczelnego korzystającego z prawa do odmowy publikacji sprostowania

Redaktor naczelny, który zamierza odmówić opublikowania sprostowania, powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dniu od otrzymania wniosku zawiadomić pisemnie wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyn nieuwzględnienia jego żądania. Po upływie 7-dniowego terminu prawo do odmowy wygasa.

Gdy przyczyną odmowy publikacji sprostowania jest:

  1. brak rzeczowości lub odnoszenia się do faktów;
  2. umieszczenie w sprostowaniu treści karalnych;
  3. podważenie przez żądającego sprostowania faktów (dotyczących wnioskodawcy) stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

to wraz z zawiadomieniem o odmowie, naczelny powinien wskazać fragmenty sprostowania, które nie nadają się do publikacji.

Jeżeli wskazane wady zostaną poprawioneprzedłożone redaktorowi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie to tak poprawione sprostowanie naczelny będzie musiał opublikować.

W niektórych przypadkach osobie niezadowolonej z decyzji odmownej będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z powództwem o opublikowanie sprostowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Wydrukuj
Tags : odmowaredaktor naczelnysprostowanie

Dodaj komentarz