close
akta

Dziennikarz ma prawo wglądu do akt sprawy karnej pod warunkiem uzyskania zgody

Możliwość przeglądania akt sprawy karnej przez dziennikarza jest w znacznej mierze uzależniona od etapu na jakim znajduje się postępowanie karne. Zainteresowanie prasy sprawą karną, a więc i możliwością zapoznania się z aktami, ujawnia się zwykle na etapie postępowania przygotowawczego (które prowadzi najczęściej policja lub prokuratura) oraz postępowania sądowego (też odwoławczego – np. etap rozpoznania apelacji).

Postępowanie przygotowawcze

Uzyskanie dostępu do akt na tym etapie postępowania będzie dla dziennikarza szczególnie utrudnione. Po pierwsze dlatego, że jest ono, co do zasady objęte zasadą tajności, a po drugie dlatego, że Kodeks postępowania karnego wymaga wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które będą ów dostęp uzasadniały. Takie wyjątkowe okoliczności to np. ważny interes społeczny, którego istnienie niestety będzie należało wykazać i uzasadnić.

Ponadto dziennikarz nie ma możliwości odwołania się, w przypadku gdy prokurator wyda zarządzenie o odmowie dostępu do akt postępowania (chyba że dziennikarz jest stroną tego postępowania).

Postępowanie sądowe

Ten etap postępowania karnego rozpoczyna się z chwilą wniesienia aktu oskarżania (bądź wniosku o warunkowe umorzenie) wraz z aktami sprawy do sądu.

„Aktami sprawy sądowej” będą więc materiały z postępowania przygotowawczego wraz z materiałami, które powstały w toku postępowania prowadzonego przed sądem (np. protokoły z rozpraw). Aktami będą także zarejestrowane zapisy dźwięku albo obrazu i dźwięku.

Aby uzyskać dostęp do akt sprawy dziennikarz powinien złożyć pisemny wniosek do przewodniczącego wydziału karnego, wraz z podaniem sygnatury akt sprawy, którą jest zainteresowany. Wniosek powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej dostęp, warto również krótko uzasadnić swoje żądanie.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnej legitymacji dziennikarskiej lub zaświadczenie z redakcji potwierdzające, że dana osoba zajmuje się przygotowaniem materiału prasowego. Okazanie tych dokumentów będzie wymagane przed przystąpieniem do przeglądania akt.

Przewodniczący wydziału, do którego skierowano wniosek wyda zarządzenie o zezwoleniu na dostęp do akt bądź zarządzenie o odmowie dostępu. Zarządzenie to nie będzie zawierało uzasadnienia.

Inne postępowania karne

Identyczne zasady, jak opisane powyżej, będą obowiązywały dziennikarza w sytuacji gdy będzie chciał uzyskać dostęp do akt sprawy karnoskarbowej lub sprawy o wykroczenia.

Wydrukuj
Tags : odmowaproces karnyprzestępstwo